Statut Przedszkola

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Przedszkole Niepubliczne pod nazwą Motylek 3 zlokalizowane jest w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 3A.
 • Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne Motylek 3
 • Organem prowadzącym jest Avege sp. z o.o., NIP: 5252973762
 • Przedszkole działa na podstawie Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 85 poz. z późniejszymi zmianami)
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty.
 • Siedziba przedszkola mieści się w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 3A.
 • Miejsce prowadzenia działalności: Warszawa ul. Usypiskowa 3 i 3A.

§ 2 Cele i zadania przedszkola

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty z 14 grudnia 2016, w szczególności o podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
  • wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
  • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • umożliwianiu dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci.
 • Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i umacnianie wiary we własne siły,
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności,
  • rozwijanie procesów poznawczych i wyrażania własnych myśli i sądów,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących wokół dziecka, w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturalnym, technicznym, zachęcanie do aktywności badawczej,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro-zdrowotnych,
  • rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości języków obcych,
  • realizowanie zadań wynikających z potrzeb Kształcenia Specjalnego (KS) oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).
 • W celu realizacji podstawy programowej oraz realizacji zadań opisanych w § 2 ust.2 przedszkole, poza zadaniami realizowanymi przez nauczycieli zapewnia:
  • dodatkowe warsztaty językowe w przedszkolu,
  • warsztaty muzyczne, przyrodnicze, techniczne i artystyczne w celu uzupełnienia i rozwinięcia podstawy programowej realizowanej przez Nauczycieli przedszkola,
  • warsztaty wspierające rozwój fizyczny dziecka i korygujące niedostatki tego rozwoju,
  • wycieczki do placówek zewnętrznych teatr, muzeum i inne w celu realizacji celów wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • terapie, warsztaty i zajęcia w ramach Kształcenia Specjalnego (KS) i Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

§ 3 Organy przedszkola – struktura organizacyjna przedszkola.

 • Organ Prowadzący. Organem prowadzącym przedszkole jest Avege spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5252973762. Organ prowadzący zapewnia wszelkie niezbędne środki w celu sprawnego funkcjonowania przedszkola. W szczególności jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych warunków lokalowych, odpowiedniej kadry pedagogicznej a także innych czynników niezbędnych do optymalnego funkcjonowania placówki oświatowej.
 • Dyrektor Przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest posiadać wszelkie przewidziane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie do prowadzenia niepublicznego przedszkola. Dyrektorem przedszkola jest Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
  • kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • opracowanie mierzenia jakości placówki, ustalanie sposobu jej wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystywania jej wyników,
  • współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
  • zapewnienie pracownikom w porozumieniu z organem prowadzącym właściwych warunków pracy zgodnie z właściwymi przepisami,
  • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nauczyciele Przedszkolni. Nauczycielem przedszkolnym może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne – kierunek wychowanie przedszkolne. Do zadań Nauczyciela Przedszkolnego należy w szczególności prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy, szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, odnoszenie się do dzieci przyjaźnie i życzliwie. Ponadto do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
  • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących placówkę.
 • Rada Pedagogiczna. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor oraz Nauczyciele Przedszkolni. Spotkaniom Rady przewodniczy Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora spośród Nauczycieli Przedszkola. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • Analiza i diagnozowanie bieżących problemów dotyczących funkcjonowania placówki,
  • Omawianie problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • Realizacja zadań związanych z planowaniem pracy placówki przedszkolnej i mierzeniem jakości jej pracy
  • Zapewnienia właściwego przepływu bieżącej informacji pomiędzy Dyrektorem Placówki a Nauczycielami Przedszkola,
  • Omawianie zagadnień związanych z planami rozwoju zawodowego nauczycieli oraz dokształcaniem,
  • Wypracowywanie wniosków prowadzących do usprawnienia pracy przedszkola, zapewnienia optymalnych warunków do opieki nad dziećmi.
 • Personel Pomocniczy. Personel pomocniczy w przedszkolu odpowiedzialny jest za sprawną realizację poszczególnych działań pomocniczych w stosunku do działalności podstawowej. Niezależnie od zadań podstawowych osoby sprawujące funkcje pomocnicze mogą być powoływane przez dyrektora przedszkola do wykonywania innych zadań pomocniczych zgodnie z aktualnymi potrzebami przedszkola.
 • Specjaliści zewnętrzni. W celu realizacji podstawy programowej i swoich zadań statutowych, a także realizowania potrzeb w zakresie Kształcenia Specjalnego i zadań WWR oraz uzupełnienia kompetencji zawodowych nauczycieli, przedszkole może zatrudniać dodatkowo specjalistów zewnętrznych w celu realizacji podstawy programowej i zapewnienia właściwego poziomu edukacyjnego (pedagog, logopeda, rehabilitant, lektorzy języków obcych, instruktorzy, nauczyciele zewnętrzni).

§ 4 Organizacja Pracy Przedszkola

 • Przedszkole jest czynne przez cały rok w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00. Istnieje możliwość dostosowania dziennego czasu pracy do indywidualnych potrzeb rodziców lub opiekunów dzieci.
 • Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat a w uzasadnionych przypadkach od 2,5 lat.
 • Dla dzieci w wieku 5 lat Przedszkole zapewnia roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa (oddział) złożona z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, bawiąca się i ucząca się w jednej sali.
 • Liczba dzieci w grupie zależy bezpośrednio od norm i przepisów dotyczących placówek oświatowych, związanych z powierzchnią sali, ale nie może przekroczyć 18 dzieci.
 • Ramowy rozkład dnia jest ustalany przez dyrektora przedszkola, uwzględnia wymagania zdrowotne, jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia.
 • Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:
  • Salami dydaktycznymi wyposażonymi w zróżnicowane kąciki zabaw i pomoce dydaktyczne,
  • Zapleczem kuchennym,
  • Szatnią dla dzieci i personelu,
  • Zapleczem sanitarnym dla rodziców i pracowników,
  • Placem zabaw.
 • Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowe.
 • Dzieci mogą być odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych albo osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie, w obecności pracownika przedszkola. Osoby które są uprawnione do odebrania lub przyprowadzenia dziecka do przedszkola powinny zostać wskazane w Karcie przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 • Wychowankowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za zgodą rodziców i na ich koszt.
 • Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i dodatkowych powinien być przystosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Przyjmuje się że godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki, stosownie do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 5 Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola

 • Dzieci przyjmowane są przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i zawarcie umowy.

§ 6 Wychowankowie przedszkola

 • Prawa Dzieci w Przedszkolu. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
  • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • obrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania godności osobistej,
  • poszanowania własności,
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  • bezwzględnej akceptacji jego osoby,
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego.
 • W zajęciach w przedszkolu mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, tak aby zapewnić optymalne zasady sanitarno-higieniczne pozostałym uczestnikom zajęć.
 • Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
  • Rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc pobytu w przedszkolu
  • Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków
  • Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

§ 7 Rodzice lub opiekunowie prawni

 • Do podstawowych obowiązków rodziców lub opiekunów prawnych dziecka należy:
  • przestrzeganie zapisów niniejszego statutu,
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osoby upoważnione, zapewniające dziecku właściwy poziom opieki i bezpieczeństwo,
  • terminowe uiszczanie płatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • niezwłoczne informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
  • zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
  • współpraca z przedszkolem w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 8 Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami lub Opiekunami prawnymi

 • Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w celu zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju dziecka. Zadanie współpracy realizowane jest w szczególności poprzez:
  • Zapoznanie z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w danej grupie,
  • Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  • Wyrażania wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  • Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
  • Aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych,
  • Możliwość udziału Rodziców w zajęciach otwartych.

§ 9 Finansowanie działalności Przedszkola, Oferta i Płatności

 • Przedszkole jest finansowane przez:
  • rodziców w formie miesięcznych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu tzw. czesne,
  • rodziców poprzez wpłatę jednorazowego opłaty wpisowej,
  • gminę poprzez dotację (zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Ustawy o Finansowaniu zadań oświatowych).
 • W ramach opłat opisanych w § 9 przedszkole zapewnia:
  • Pełną opiekę wychowawczą,
  • Realizację zajęć dydaktycznych podstawy programowej zgodnie z § 2,
  • Pełne wyżywienie.
 • Przedszkole może zaoferować dodatkowe zajęcia płatne, które określone zostaną w bieżącej ofercie programowej przedszkola z możliwością uwzględnienia preferencji rodziców (lub prawnych opiekunów) oraz dzieci.
 • Wysokość opłat określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami lub opiekunami prawnymi Dziecka a Organem Prowadzącym.
 • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, lecz nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca w kasie przedszkola lub przelewem na wskazany nr rachunku bankowego.
 • W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres dłuższy niż 4 dni zwrotowi podlega część miesięcznej opłaty związana z kosztem wyżywienia.
 • W przypadku rezygnacji z usług przedszkola obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 • W przypadku nieuregulowania opłaty opisanej w § 9 w ciągu miesiąca od dnia wymagalnej płatności, Organ Prowadzący może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług opieki przedszkolnej.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej w celu:
  • Stworzenia optymalnych warunków dla wychowania dzieci,
  • Zapewnienia harmonijnych zasad współpracy wszystkich uczestników procesu wychowawczego,
  • Zapewnienia stabilnych podstaw funkcjonowania placówki przedszkolnej.
 • Niniejszy Statut został opracowany i przyjęty do stosowania przez Organ Prowadzący przedszkole w dniu 1.01.2019 roku.