Ogólne warunki umowy

§1

Przedszkole zobowiązuje się zapewnić Dziecku przyjmowanemu do Przedszkola Motylek 3 w ramach opłaty miesięcznej (czesne):
 • Pełną opiekę wychowawczą w godzinach otwarcia placówki w dni powszednie od 7:00 do 18:00 przez cały rok kalendarzowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi działalność placówek przedszkolnych niepublicznych i Statutem Przedszkola Motylek 3. Przedszkole podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty i Wychowania. Rok przedszkolny trwa od 1go września każdego roku do 31go sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 • Realizację zajęć programowych zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz w oparciu o własne programy autorskie.
 • Pakiet zajęć poza programowych: dwa razy w tygodniu rytmika, raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, zajęcia grupowe z logopedą, opiekę psychologa.
 • Zajęcia adaptacyjne (dwutygodniowe zajęcia adaptacyjne w ramach opłaty wpisowej).
 • Zajęcia językowe (język angielski – codziennie, od 4go roku życia 2 razy w tygodniu język hiszpański).
 • Posiłki 5 razy dziennie.
 • Prowadzenie odpłatnych zajęć fakultatywnych, które Rodzic wybiera w trakcie roku szkolnego.
 • Wyposażenie dzieci w niezbędne zabawki, pomoce edukacyjne i plastyczne oraz pomoce dydaktyczne.
 • Właściwie zorganizowaną opiekę i wychowanie: spełnienie wszystkich żądanych wymogów ze strony SANEPID, Straży Pożarnej i BHP oraz wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 • Warunki bezpieczeństwa podczas zajęć i imprez w przedszkolu i poza nim.
 • Ubezpieczenie Dziecka na koszt Rodzica lub opiekuna od następstw nieszczęśliwych wypadków i zapewnienia Rodzicowi możliwości zapoznania się z polisą ubezpieczeniową na początku roku przedszkolnego. Rodzic może samodzielnie ubezpieczyć Dziecko.
 • Życzliwe i podmiotowe traktowanie Dziecka.
 • Poszanowanie godności osobistej Dziecka i jego ochrony przed przemocą fizyczną oraz psychiczną.
 • Bezpieczeństwo związane z wydawanie Dziecka wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym przez Rodziców, pełnoletnim i trzeźwym.

§2

Rodzic lub Opiekun zobowiązuje się do:
 • Przestrzegania zapisów statutu Przedszkola.
 • Przyprowadzania i odbierania Dziecka z przedszkola osobiście lub wyłącznie przez osoby upoważnione, w godzinach otwarcia placówki, a gdy zdarzy się spóźnienie w odbiorze dziecka, telefonicznego powiadomienia wychowawcy dyżurującego. Doliczana jest wówczas opłata za spóźnienie w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Wpłaty opłaty wpisowej w dniu podpisania umowy.
 • Terminowego uiszczania płatności za pobyt Dziecka w przedszkolu.
 • Zwrotu do końca września opłat za podręczniki oraz ubezpieczenie Dziecka, poniesionych przez Przedszkole.
 • Niezwłocznego informowania o przyczynach nieobecności Dziecka w przedszkolu związanych w szczególności z chorobą zakaźną.
 • Przyprowadzania do przedszkola Dziecka zdrowego, a gdy Dziecko zachoruje podczas pobytu w Przedszkolu , jak najszybszy odbiór Dziecka z placówki. W przypadku braku kontaktu z Rodzicem, lub niemożliwości jego dotarcia do Przedszkola, może być wezwany lekarz pediatra na koszt Rodzica.
 • Przedszkole zgłasza Rodzicom każdą niedyspozycję dziecka (gorączka, katara, kaszel, wymioty, biegunka, bóle brzucha i in.), co łączy się z koniecznością pilnego odebrania Dziecka z placówki. W sytuacjach niejednoznacznych nauczyciel ma prawo poprosić o zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia Dziecka. Dyrektor może odmówić przyjęcia Dziecka do placówki, gdy jest ono chore.
 • Współpracy z przedszkolem ow zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Współpracy w przypadku potwierdzonego przez specjalist
 • Aktualizowania telefonów i maili niezwłocznie po zmianie, niezbędnych do kontaktu Przedszkola z Rodzicem Dziecka.
 • Przejęcia odpowiedzialności za swoje Dziecko w trakcie przyprowadzania, odbierania lub przebywania Rodzica z Dzieckiem na terenie Przedszkola.

§3

Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków Przedszkola w przypadku:
 • Stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa bądź ryzyka utraty zdrowia dla innych dzieci.
 • Wyjątkowych problemów wychowawczych i wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka.
 • Zaniedbywania obowiązków przez Rodzica (Opiekuna).
 • Braku opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie 30 dni od wymaganego terminu płatności.
 • Braku współpracy lub trudności we współdziałaniu Rodziców z Przedszkolem.

W przypadkach opisanych w pkt. 1-5 umowa zostanie rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przedszkole zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez wymaganego okresu w ciągu pierwszego miesiąca pobytu dziecka i/lub w przypadku zaistnienia istotnych przesłanek ku temu związanych z bezpieczeństwem pozostałych dzieci w Przedszkolu.

§4

O decyzji rezygnacji z usług Przedszkola Rodzic lub Opiekun Dziecka powinien pisemnie powiadomić Dyrekcję placówki. Obowiązuje okres jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, za pełną opłatą.